Hoşgör Köftecisi Summary ↠ 100

Free read â PDF, DOC, TXT or eBook ´ Orhan Veli Kanık

?ması da eklenmiştirHoşgör Köftecisi okurlarının keşke genç yaşta kaybetmeseydik de o güzel şiirler gibi bu güzel hikâyelerden de daha çok yazsaydı diyeceğini düşünüyoruz. Keşke o çukura düşmeseydin de daha çok öykü yazabilseydin canım Orhan Veli Her öykü ayrı güzel her öyküde başka sapsade bir dünya var Ancak Sait FAik'te yakaladığım bir dünya

Read & Download Hoşgör Köftecisi

Hoşgör KöftecisiOrhan Veli'nin hikâyeleri 1947 50 yılları arasında Tanin gazetesi ile Seçilmiş Hikâyeler ve Yaprak dergilerinde yazarın sağlığında William Saroyan'dan serbest olarak çevirdiği h. Garip akımının hikaye ya da romana nasıl bir yansıması olur diye düşündüğümüzde karşımıza çıkan en güzel cevap olmuş bu kitap Duru dili olaylarla anları yoğurması ve tabii ki sonunda Memduh Şevket’ten kendi görüşünden bahseden eşsiz bir derleme olmuş

Orhan Veli Kanık ´ 0 Free read

Hoşgör Köftecisi Summary ↠ 100 â Orhan Veli'nin hikâyeleri 1947 50 yılları arasında Tanin gazetesi ile Seçilmiş Hikâyeler ve Yaprak dergilerinde yazarın sağlığında William Saroyan'dan serbest olarak çevirdiği hikâyesi ise ölümünden sonra Vatan gazetesinde 1952 yayımlanmıştıHikâyeler ilk kez ayrı bir kitapta toplanmışIkâyesi ise ölümünden sonra Vatan gazetesinde 1952 yayımlanmıştıHikâyeler ilk kez ayrı bir kitapta toplanmış ve kitaba yazarın edebiyat hakkındaki küçük ama ilginç bir konu?. ede­bi­yat fik­re da­ya­nı­yor Bu iti­bar­la ede­bi­ya­tın halk kit­le­le­ri­ne bir şey­ler söy­le­me­si la­zım Okur ya­zar­la­rı hal­ka doğ­ru gö­tü­ren bir ede­bi­yat is­te­rim Ya­ni ede­bi­ya­tın ço­ğun­lu­ğa hi­tap et­me­si­ni is­ti­yo­rum Ço­ğun­luk oku­yup an­la­ma­lı­dır An­la­ya­bil­me­si için de ede­bi­yat­ta ken­di me­se­le­le­rin­den bah­se­dil­me­si la­zım Bu­gün­kü dün­ya­da ço­ğun­lu­ğu fa­kir halk teş­kil edi­yor De­mek ki ede­bi­yat da on­la­rın ede­bi­ya­tı ola­cak­tır Kah­ra­ma­nı­nı onun için­den se­çe­cek ha­ya­tı­nı o ha­ya­tın için­den ala­cak ve ara sı­ra onun me­se­le­sin­den bah­se­de­cek­tir Biz­de bu te­lak­ki­de bir ede­bi­yat üze­rin­de ça­lı­şan­lar var Bun­la­rın bir­ta­kım ku­sur­la­rı gö­ze çar­pı­yor He­nüz mü­kem­mel de­ğil­dir­ler Fa­kat ay­nı yol­dan yü­rü­ye­cek olan ede­bi­yat­çı­lar bu işi da­ha mü­kem­mel bir ha­le ge­ti­re­bi­lir­ler Bu­nun için şart­lar­dan bir ta­ne­si de di­lin ko­nu­şu­lan dil­den aza­mi de­re­ce­de fay­da­lan­mak su­re­tiy­le zen­gin­leş­ti­ril­me­si­dir Di­li ke­li­me­le­re kar­şı­lık bul­mak­tan iba­ret sa­yan Dil Ku­ru­mu gi­bi mü­es­se­se­ler var bun­la­rın yo­lu yan­lış­tır Di­lin zen­gin­leş­me­si­ni mü­es­se­se­ler­den de­ğil sa­nat adam­la­rın­dan bek­le­me­li­yiz Orhan Veli Edebiyat Hakkında KonuşuyorKitabın sonundaki bu söyleşi aynı zamanda Orhan Veli'nin edebiyatını da açıklamış oluyor Duru Türkçesi ile kaleme aldığı hikayeleri okuduktan sonra insanın içi burkuluyorHemen bitti ya ☹️☹️ Bu kadarcık mı Ne yani başka Orhan Veli hikayesi okuyamayacak mıyızHoşgör Köftecisi İkinci Hikaye Baharın Etkileri Öğleden Sonra İşsizlik Denize Doğru kısa hikayeleri bir tane çevirisi Love Here is my hat ve bir edebiyat söyleşisi mevcut kitabımızda Birazcık daha fazlasını okuyamayacağımız hikayelerine bakmak istersekSuya sabuna dokunmadan olur mu hiçOtur­dum Ne ya­za­yım di­ye dü­şün­me­ye baş­la­dım Aca­ba hi­kâ­ye mi yaz­sam Hi­kâ­ye­de ko­nu­nun pek o ka­dar mü­him ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen­ler de çık­tı Ama ne olur­sa ol­sun bir va­ka la­zım O va­ka­nın bir ba­şı bir so­nu ol­ma­sı la­zım Üs­te­lik va­ka da alı­şıl­mış bı­kıl­mış va­ka­lar­dan ol­ma­ma­lı Kü­çük bur­ju­va­nın ha­ya­tı­nı an­la­tan onun za­af­la­rı­nı onun adi­lik­le­ri­ni dün­ya­nın en bü­yük kah­ra­man­lık­la­rı en asil he­ye­can­la­rı gi­bi gös­te­ren hi­kâ­ye­ler­den il­lal­lah de­dik ar­tık Bü­tün ıs­tı­rap­lar aşk­tan do­ğu­yor Oy­sa­ki öte yan­dan mil­yon­la­rın mil­yar­la­rın ıs­tı­ra­bı var Ama ne ya­zık ki biz o in­sa­nı ta­nı­mı­yo­ruz Gir­mi­şiz kü­çük bur­ju­va­nın içi­ne yu­var­la­nıp gi­di­yo­ruz Baş­ka ce­mi­yet­le­rin baş­ka sı­nıf­la­rın ada­mı ol­du­ğu­mu­zu bi­le bi­le Bi­zim dert­le­ri­miz için­de ya­şa­dı­ğı­mız adam­la­rın dert­le­ri­ne ben­ze­mi­yor Ne pa­ra­da gö­zü­müz var ne pul­da Ge­çen­ler­de bir ka­dın “Be­nim için şi­ir” di­yor­du “be­yaz bir oto­mo­bil­dir” Biz en kü­çük men­fa­at­le­ri­ni bi­le ko­ru­mak­tan âciz za­val­lı­lar na­sıl on­lar­la bir olu­ruz Biz ta­nı­ma­dı­ğı­mız o bü­yük sı­nı­fın o fa­kir sı­nı­fın ada­mı­yız Ama ta­nı­ma­dı­ğı­mız için de on­lar­dan on­la­rın ha­ya­tın­dan bah­se­de­me­yiz Üs­te­lik teh­li­ke­li bir iş o İn­sa­na sol di­yor­lar ko­mü­nist di­yor­lar İyi­si mi bir ya­zar hep su­ya sa­bu­na do­kun­ma­yan ya­zı­lar yaz­ma­lı Ben de öy­le ya­pa­ca­ğım Baharın EtkileriBiraz da ızdırap küçük burjuvalık yapmasaydım keşke keşke– Mu­sa Kap­tan de­dim şu ba­lık­çı­nın kı­zı ne gü­zel kız de­ğil mi – Han­gi­si – Ca­nım şu kam­bur kız iş­te – Ha Gü­zel­dir Son­ra bir­den to­par­lan­dı – Ama biz ara­mız­da ça­lı­şan ka­dın­la­ra kö­tü göz­le bak­ma­yız – Ca­nım de­dim kö­tü göz­le bak­ma­yız el­bet Kö­tü göz­le ba­kan mı var ki Al­lah Al­lah sen de am­ma adam­sın ya­hu Gü­zel de­dim; hep­si o ka­dar – Ha Gü­zel­dir Bu “kö­tü göz” la­fı be­ni dü­şün­dür­me­ye baş­la­dı Öy­le ya ben bu kam­bur kız­dan hoş­lan­mış­sam onu sev­miş­sem ne­den ona kö­tü göz­le bak­mış ola­yım Büs­bü­tün ter­si­ne iyi göz­le bak­mı­şım ki sev­mi­şim “Sev­me” sö­zü de ge­niş bir söz İn­san bir ye­me­ği se­vi­yor bir ren­gi se­vi­yor bir ka­dı­nı se­vi­yor He­le ka­dı­nı sev­me­nin tür­lü bin çe­şi­di var Onu da ken­di­mi­zi de sa­de­ce hay­van ola­rak gör­dü­ğü­müz za­man bel­ki kö­tü göz­le bak­mış sa­yı­la­bi­li­riz Ama ben Ay­şe’yi hiç­bir za­man öy­le gör­me­dim ki Öğleden Sonraİnsan okudukça daha çok seviyor daha çok sevdikçe daha çok özlüyorüzülüyor